Pravidla ochrany osobních údajů


jako příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek

vydané společností ONLINE dock s.r.o., zaps. ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 279164, IČ: 06278655, DIČ: CZ06278655, se sídlem: Košická 63/30, 10100, Praha 10, kontaktní údaje: tel: +420245009111, email: podpora@bezkonce.cz


I. Základní ustanovení


1. Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen "POÚ") upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele při nakládání s osobními údaji Uživatele, který je fyzickou osobou, při poskytování služeb na webovém rozhraní dostupném na adrese http://hitgame.cz dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „služby“). Tato POÚ jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, kterými se řídí každá smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování služeb.

II. Ochrana osobních údajů Uživatele


1. Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Účelem zpracování osobních údajů Uživatele je realizace práv a povinnosti při poskytování služeb vč. marketingových účelů.
3. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, fotografie, poštovní adresa bydliště, email. adresa, tel. číslo.
4. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití.
5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při Registraci, ve svém Uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen je bez zbytečného odkladu ve svém Uživatelském účtu aktualizovat.
6. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Poskytovatel pověřit 3. osobu, jakožto zpracovatele. Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas s předáním osobní údajů Uživatele 3. osobám, zejména obchodním partnerům Poskytovatele.
7. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání účelu zpracování osobních údajů Uživatele Poskytovatelem.
8. Osobní údaje Uživatele budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
10. V případě, že by se Uživatel domníval, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat Poskytovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav.
11. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu je třeba učinit písemně nebo emailem na podpora@bezkonce.cz. Odvolání souhlasu může být důvodem pro ukončení poskytování Služby ze strany Poskytovatele.
12. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
13. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem pro rozvoj a provoz poskytovaní Služby. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, nebo více těchto údajů přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli 3. osobě Uživatele kontaktovat.
14. Poskytovatel jakožto správce osobních údajů Uživatele učinil před zahájením poskytování služeb oznámení k příslušnému úřadu o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje. Číslo registrace Poskytovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR je 00055557.
15. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na na podpora@bezkonce.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Uživatele zašle Poskytovatel na email. adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

III. Závěrečná ustanovení


1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.
2. Práva a povinnosti neupravené těmito POÚ se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě, že jsou tyto POÚ k dispozici pro Uživatele ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence mezi nimi se považuje za doručenou i v případě, že bude zaslána na emailovou adresu druhého účastníka uvedenou v záhlaví těchto POÚ. Emailová korespondence má dle dohody smluvních stran hodnotu písemné formy.
5. Uživatel a Poskytovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1, , resp. Městského soudu v Praze.

Tyto POOÚ nabývají účinnosti dnem 1.1.2015.